Test

4, Đăng ký Profile (không nối)

 

Đăng ký Profile theo danh sách, đảm bảo đúng thông tin ở mục 1, và chèn link về trang chủ và Page SEO.

Click lấy mã

Page SEO: Chèn các Page SEO tại những nơi phù hợp và cho chèn, ở những Social có cho chèn và điền từ khoá thì chèn điền đúng từ khóa SEO.

Nhập Mật Khẩu để tải File
Hướng dẫn lấy mật khẩu: TẠI ĐÂY

5, Social Share

 

Dùng để Share bài của dự án nên cũng cần đăng ký đúng chuẩn.

 

Đình Tỉnh
Logo